Integritetspolicy 

Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län värnar om dina personuppgifter och strävar efter att behandla dem på rätt sätt.

Parter och ansvar för behandling av dina personuppgifter.

 • Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län organisationsnummer 802495-6172, Kungsgatan, 2D, 55318, Jönköping
 • Riksförbundet Hjärnkoll organisationsnummer 802490-8314, The Park Magnus, Ladulåsgatan 1, 118 65, Stockholm

Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

 • Är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet och är ansvarig för att behandla personuppgifter i enlighet med svensk lag.
 • Har som ändamål att bedriva verksamhet i enlighet med föreningens stadgar och Riksförbundet Uppförande kod för aktiva personer i Föreningen Hjärnkoll Jönköpings verksamhet.
 • Bedriver verksamhet främst i Jönköpings län på regional nivå men har även samarbete med andra regioner i Riksförbundet Hjärnkoll nationellt.

Riksförbundet Hjärnkolls regionala föreningar som är egna juridiska personer och är i sin tur personuppgiftsansvariga.

Vilka personuppgifter samlar vi in och till vilka ändamål?          

Personuppgifter i samband med uppdrag som ambassadör

 • Det är Riksförbundet Hjärnkoll som administrerar registret och det är du som uppdragstagare som ger personal tillåtelse att ta del av uppgifterna. De uppgifter du lämnar för att inneha ett uppdraget och för att vara bokningsbar som ambassadör för Hjärnkoll är; Namn, adress, e-post, personnummer och vad du har för egen erfarenhet av psykisk ohälsa -och eller sjukdom som drabbad eller närstående. Detta för att vi ska kunna matcha din som berättelse mot uppdragsgivarens önskemål.
 • Föreningen får tillgång till de personuppgifter som du lämnat i samband med utbildningen för uppdraget till ambassadör för Hjärnkoll.
 • Det är du själv som lämnar uppgifterna och uppdragen bokas via länk som administreras av din regionala förening som skickas från Riksförbundet Hjärnkoll. Du och personal går sedan igenom uppgifterna som står i registret genom att du godkänner att länken öppnas.
 • Du kan välja att inte vara publik med ditt egennamn och/eller efternamn och använda en pseudonym på publik webb och i tryckt material. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ditt samtycke. Dina uppgifter sparas så längs som du innehar uppdraget som ambassadör för Hjärnkoll också om du valt att vara vilande i ditt uppdrag och inte vara bokningsbar.
 • Personuppgifterna rensas bort när du meddelar att du inte vill inneha uppdraget. Registret ligger i en särskild databas som hanteras av ett fåtal personer nationellt på Riksförbundet Hjärnkoll du godkänner alltid förmedling av dina kontaktuppgifter till uppdragsgivare.
 • Kontaktuppgifter sparas samt den information som du elektroniskt lämnar i samband med utbildningen för uppdraget till ambassadör för Hjärnkoll. Uppgifterna samlas in och förmedlas sedan via ett mail och en länk som du enskilt godkänner, för att din regionala personal ska kunna administrera ditt uppdrag.
 • Personal regionalt och nationellt registrerar dina uppgifter på riksförbundets hemsida och på den regionala hemsidan. Det är endast dessa personer som också kan se dina inlämnade uppgifter för uppdraget. Personal i föreningen har tystnadsplikt.
 • Dina kontaktuppgifter finns i Hjärnkoll Jönköpings föreningsregister i särskild databas och hanteras enbart av regional personal.
 • Dina kontaktuppgifter delas endast efter ditt samtycke.

Om du vill veta vilka uppgifter Riksförbundet har om dig kontakta:

info@hjarnkoll.se 070-052 21 20

Om du vill veta vilka uppgifter Hjärnkoll Jönköpings län har om dig kontakta:

jonkoping@hjarnkoll.se 070-536 20 78

Uppdragsgivare

 • Vi sparar kontaktuppgifter: Namn, adress, e-post och telefonnummer till uppdragsgivare. En uppdragsgivare är de som anlitar en person med uppdrag som ambassadör för Hjärnkoll Jönköpings län. Detta för att vi ska kunna följa upp, kvalitetssäkra och marknadsföra föreningen, administrera ett uppdrag.
 • Kontaktuppgifterna lämnas till uppdragstagaren för kontakt vid föreläsning om uppdragstagaren önskar.
 • Uppdragstagarens kontaktuppgifter lämnas endast till uppdragsgivaren efter samtycke.

Anmälan till aktiviteter, beställning av material och medlemskap

 • När du anmäler dig till aktiviteter som anordnas av föreningen, beställer material eller blir medlem; Används dina personuppgifter för att kunna administrera deltagandet samt till eventuell fakturering som sker enligt bokföringslagen.

Foton och videor

 • Ibland tar vi foton i samband med olika evenemang och/eller spelar in korta videor. En del foton och videor publiceras på hemsida och sociala kanaler för att berätta om föreningens arbete.
 • Vi publicerar endast foto och videor i samtycke med de som förekommer i materialet. I de fall det inte finns något samtycke registrerat upprättas ett avtal.

E-post och sociala kanaler

 • Vi kommunicerar regionalt främst via appen WhatsApp där du får en inbjudan utefter vilket uppdrag/engagemang du har.
 • Du väljer själv aktivt om du vill delta eller inte gruppen, avstår du att delta i en WhatsApp-grupp skickas e-post till dig. I WhatsApp är det allmän kommunikation och inga privata meddelande eller uppgifter som lämnas ut.
 • Grupperna ligger skyddade så att inte allmänheten kan gå in i gruppens flöde och läsa. Administratörer till grupperna är endast regionalt anställd personal.
 • Personlig e-post skickas enskilt och vid utskick läggs mottagarnas e-postadress under hemlig kopia och därmed döljs e-postadresserna för övriga mottagare.

Cookies på webbplatsen

 • En cookie-fil är en del av en text som kan placeras i din dators eller telefons hårdvara. Via Riksförbundet Hjärnkoll använder föreningen cookie-filer på föreningens hemsida för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser. Genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt.
 • Du kan i inställningarna för din webbläsare själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig.

Läs mer om hur vi använder cookies på www.jonkoping.hjarnkoll.se

Övriga personuppgifter

 • När du är aktiv i föreningen läggs du till i föreningsregistret för att kunna anmäla dig, få påminnelser och utskick som nyhetsbrev. Dina uppgifter hanteras endast av den regionala administrationen. Den rättsliga grunden för att behandla dessa personuppgifter är även här samtycke. Dina uppgifter kommer inte att sparas längre än nödvändigt.
 • Vi samlar in vissa personuppgifter när du anmäler dit till en utbildning, föreläsning, självhjälpsgrupp eller annat arrangemang via vår webbsida och bokningssystem med föreningsregister. Förutom namn, e-post, telefon och aktivitet som du vill anmäla dig till, kan vi behöva ta in uppgifter om kostval, allergier och eventuella behov när det gäller tillgänglighet för att administrationen av våra arrangemang ska fungera.

Vilka delar vi personuppgifter med?

 • Dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje par kommer du att informeras särskilt om detta.

 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

 • Föreningen behandlar dina personuppgifter så länge du på något sätt har ett deltagande och/eller engagemang hos oss. När detta upphör raderas dina personuppgifter och föreningen kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag. I hänseende till Riksförbundet Hjärnkoll som part så hänvisar vi till denna enhets integritetspolicy.
 • Personnummer och känslig information kommer att raderas snarast möjligt när informationen inte längre behövs.
 • Personuppgifter som lämnas i samband med fakturering sparas i enlighet med bokföringslagen.
 • Personuppgifter i samband med beställningar sparas bara så länge som krävs för att beställningen ska kunna genomföras.

Vilka rättigheter har du?

 • Har du lämnat person eller kontaktuppgifter till föreningen så har du flera rättigheter för kännedom. Du har rätt att få se vilka personuppgifter som föreningen tillhanda har om dig. Föreningen ska vid begäran ge de en kopia av de personuppgifter som är sparade, för ytterligare kopior tar föreningen ut en rimlig avgift för administrativa kostnader.
 • Person med uppdrag ambassadör har inte möjlighet att komma åt sina personuppgifter via egen inloggning i Riksförbundet Hjärnkolls register för ambassadörer. Utan personen behöver kontakta Riksförbundet Hjärnkoll för uppdatering av sina egna kontaktuppgifter själv. Kontakt: info@hjarnkoll.se 070-052 51 20.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

 Du har under vissa omständigheter rätt att radera samtliga uppgifter om dig.

Om:

 • Uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
 • Du motsätter dig behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen.
 • Personuppgifterna behandlats olagligt.
 • Radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Behandlingen:

 • Grundar sig på den enskildes samtycke och att du återkallar samtycket.
 • Sker för direkt marknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.

Du har också rätt att återkalla ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända dig mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till/rättelse/radering av personuppgifter samt begära begränsning av behandling eller invända mot behandling.

Kontakta Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län jonkoping@hjarnkoll.se för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Integritetskyddsmyndigheten webbadress www.imv.se

Om du vill veta mer                                                                            

Har du frågor om föreningens behandling av personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du

Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län jonkoping@hjarnkoll.se

Fler kontaktuppgifter? Klicka på fliken ”kontakt”